Van xe máy
  Thông tin sản phẩm:

TR No

Ref Length
(mm)

Rim holes
(mm/in.)

 Parts

Rubber
Grommer

Washer

Nut

Cap

JS430

Φ14x37

Φ11.5/.453"

RG59

RW12

HN2

CT


 Thông tin về sản phẩm:

TR No

Ref Length
(mm)

Rim holes
(mm/in.)

 Parts

Rubber
Grommer

Washer

Nut

Cap

JS430

Φ14x37

Φ11.5/.453"

RG59

RW12

HN2

CT

Thông tin về van AB123:

TR No

Ref Length
(mm)

Rim holes
(mm/in.)

 Parts

Rubber
Grommer

Washer

Nut

Cap

JS430

Φ14x37

Φ11.5/.453"

RG59

RW12

HN2

CT

 
 Thông tin sản phẩm:

TR No

Ref Length
(mm)

Rim holes
(mm/in.)

 Parts

Rubber
Grommer

Washer

Nut

Cap

JS430

Φ14x37

Φ11.5/.453"

RG59

RW12

HN2

CT


 Thông tin về van đồng:

TR No

Ref Length
(mm)

Rim holes
(mm/in.)

 Parts

Rubber
Grommer

Washer

Nut

Cap

JS430

Φ14x37

Φ11.5/.453"

RG59

RW12

HN2

CT